Zaznacz stronę

Regulamin otrzymywania treści cyfrowych w zamian za wypełnienie formularza zapisu

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator House of Ideas LLC, 810 Pony Express RD Cheyenne, WY 82009, USA, email: sklep@houseofcotton.pl
 • Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów
 • Formularz – formularz internetowy osadzony na Stronie i służący do zamawiania Materiałów w zamian za podanie adresu e-mail i zapis do Newslettera
 • Newsletter – wiadomości przesyłane drogą elektroniczną zawierające informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Administratora wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu
 • Materiały – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera; rodzaj i zawartość Materiałów wynika z opisu na Stronie i jest wyszczegółowiona przy Formularzu
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Strona – strona https://houseofcotton.pl/

§2 Zamówienie i dostarczenie Materiałów

 1. Za pośrednictwem Strony Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów edukacyjnych, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe (adres e-mail i imię) i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 2. W ramach Newslettera wysyłane są do Użytkownika zapisanego na listę Subskrybentów Materiały edukacyjne oraz informacje handlowe i marketingowe, w tym informacje o produktach i usługach: aktualizacje produktów, informacje o nowych produktach, bezpłatnych szkoleniach i webinarach oraz o ofertach rabatowych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera i wycofać dostęp do swoich danych osobowych.
 4. Użytkownik może zgłosić rezygnację poprzez:
  1. kliknięcie linku “anulować subskrypcję” każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter
  2. kontaktując się z nami na nasz adres mailowy: sklep@houseofcotton.pl
 5. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, a nadal chciałby skorzystać z Materiałów oferowanych jako prezent za zapis na Newsletter, może dokonać zakupu Materiałów, płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem pod adresem mailowym: sklep@houseofcotton.pl.
 6. Konieczne jest podanie danych osobowych w Formularzu w zakresie niezbędnym do subskrypcji Newslettera (czyli imię oraz e-mail) oraz dostarczenia Materiałów. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
 7. Zamówienie Materiałów anonimowo nie jest możliwe.
 8. Materiały są dostarczane Użytkownikowi na podany w Formularzu adres e-mail w formie linka do pobrania lub obejrzenia Materiałów.

§3 Własność intelektualna

 1. Materiały są objęte ochroną praw autorskich
 2. Materiały mogą zawierać chronione znaki towarowe.
 3. Materiały są udostępnione Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku własnego. Każda inna forma korzystania z Materiałów narusza prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Administratora lub innych podmiotów uprawnionych.

§4 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z dostarczonych Użytkownikowi Materiałów nie jest konieczne spełnienie żadnych szczególnych warunków technicznych ani sprzętowych. Wystarczające są:
  1. dostęp do interenetu
  2. aktywny adres e-mail
  3. aktualny system operacyjny
  4. standardowa aktualna przeglądarka internetowa
 2. W zależności od ich rodzaju do korzystania z Materiałów może być konieczne standardowe ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, MP4, MP3, MOV, AVI itp.
 3. W przypadku gdyby korzystanie z Materiałów wymagało spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka jest prezentowana na Stronie w sposób widoczny dla Użytkownika i pozwalający mu na podjęcie decyzji odnośnie zamówienia Materiałów

§5 Odstąpienie Użytkownika od umowy i reklamacje

 1. Użytkownik może odstąpić od umowy o dostarczanie Materiałów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny. Za wystarczającą uważa się przekazanie stosownej informacji Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza automatycznie rezygnację z Newslettera.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od opisanego w pkt. 1 odstąpienia od umowy, klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości w ramach Newslettera.
 3. Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady.
 4. Administrator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Materiały zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 5. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Materiałów, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Materiałów z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.
 6. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 7. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową nie jest możliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,
  3. brak zgodności Materiałów z umową występuje mimo że Administrator próbował doprowadzić Materiały do zgodności,
  4. brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt. 6,
  5. z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 8. W razie niezgodności Materiałów z umową, Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 10. Odpowiedzialność Administratora za niezgodność Materiałów z umową wynikają z obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta.

  §6 Dane osobowe i pliki cookies

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
  2. Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
  3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
  4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w innym celu niż realizacja dostarczenia Materiałów tylko po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.
  5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
  6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
   1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
   2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
   3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
  7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
   1. wglądu do swoich danych osobowych,
   2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  8. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  9. Administator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  10. Administator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  11. Administator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  §7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami postępowaniu mediacyjnemu.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, między innymi:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
    skorzystania z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr., która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  §6 Postanowienia końcowe

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad, na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed zmianą zasad.
  2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.
  3. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora.
  4. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Użytkowników, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
  5. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023.