Zaznacz stronę

Polityka prywatności

§1 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest
 2. House of Ideas LLC, 810 Pony Express RD Cheyenne, WY 82009, USA, email: sklep@houseofcotton.pl
 3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony https://houseofcotton.pl/
 4. W zakresie profilów w mediach społecznościowych związanych ze stroną internetową Administratora, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dostawca serwisu społecznościowego jest współadministratorem danych osobowych razem z administratorem danego profilu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych dostawców serwisów społecznościowych znajdują się poniżej:
  1. Facebook
  2. Instagram
  3. YouTube

§2 Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

 1. W ramach wdrożenia systemu ochrony danych osobowych Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, ponieważ nie było to obowiązkowe.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz prywatnością jest możliwość kontaktu pod adresem e-mail sklep@houseofcotton.pl. W zakresie mediów społecznościowych można dodatkowo kontaktować się bezpośrednio z administratorami serwisów społecznościowych, w których Administrator prowadzi swoje profile.

§3 Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Obsługa konta użytkownika:
  Zakładając konto użytkownika, należy podać dane niezbędne do założenia konta określone w formularzu rejestracyjnym.
  Podanie danych jest warunkiem założenia konta.
  W ramach edycji danych konta można podać dalej idące dane, zgodnie z dostępnymi opcjami w ramach konta.
  Ponadto system Administratora wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje numer IP, z którego korzysta użytkownik, rejestrując konto użytkownika.
  Dane przetwarzane są w celu świadczenia na rzecz użytkownika usługi konta użytkownika. Po usunięciu konta użytkownika dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z usługą konta użytkownika.
 2. Realizacja zamówienia i obsługa umowy:
  Składając zamówienie, użytkownik musi podać dane niezbędne do jego realizacji określone w formularzu zamówienia.
  Podanie danych jest warunkiem złożenia zamówienia.
  System wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia zapisuje numer IP, z którego korzystał użytkownik, składając zamówienie.
  Każde zamówienie zapisywane jest w bazie, co oznacza, że danym osobowym użytkownika przypisanym do zamówienia towarzyszą informacje dotyczące zamówienia, jak data i godzina złożenia zamówienia, numer identyfikacyjny zamówienia, identyfikator transakcji, przedmiot zamówienia, cena, sposób i termin płatności, data i godzina pobrania (w przypadku treści cyfrowych).
  W związku z zawarciem umowy Administrator może przetwarzać również inne dane osobowe użytkownika, by wykonać świadczenia przewidziane w umowie, jaka została zawarta. Zakres tych danych zależy od tego, które dane osobowe są potrzebne do wykonania umowy.
  W sytuacji, gdy Administrator otrzymuje dane w ramach wykonywania umowy, opiera taki proces przetwarzania danych na prawnie uzasadnionym interesie, jaki w tym przypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi zawartej umowy. W takim przypadku może przetwarzać dane identyfikujące użytkownika oraz dane kontaktowe.
  Dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy. Po wykonaniu umowy, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową. Dane trafiają również do dokumentacji księgowej na potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
 3. Działania podejmowane w celu dokończenia zamówień przez klientów:
  W związku z tym, że niektórzy klienci rozpoczynają składanie zamówienia, lecz go nie finalizują (nie zatwierdzają zamówienia i nie zawierają z Administratorem), Administrator może podejmować działania, które będą służyły temu, aby jego klienci dokończyli proces zakupowy.
  W tym celu może przykładowo wysyłać wiadomości e-mail zawierające informacje o niedokończonym zamówieniu oraz zachętę do sfinalizowania transakcji.
  Na potrzeby opisanych działań może przetwarzać takie dane osobowe, jak informacje podane w trakcie składania zamówienia, w szczególności imię i nazwisko użytkownika oraz jego adres e-mail, a także informacje o zawartości koszyka, dacie rozpoczęcia transakcji oraz inne dane pozostawione w związku z rozpoczętym procesem zakupowym.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ działania te zmierzają do zawarcia umowy. Ponadto Administrator upatruje podstawy przetwarzania w jego prawnie uzasadnionym interesie, jaki w tym przypadku stanowi zwiększanie sprzedaży.
 4. Obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy:
  Jeżeli użytkownik składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazuje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
  Podanie danych jest warunkiem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub reklamacji.
  Dane przetwarzane są w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy lub procesu reklamacyjnego. Po realizacji takiego procesu, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z obsługą procesu odstąpienia od umowy lub procesu reklamacyjnego. Dane trafiają również do dokumentacji księgowej na potrzeby wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
 5. Obsługa newslettera:
  Zapisując się do newslettera, użytkownik musi podać dane niezbędne do jego otrzymywania określone w formularzu zapisu.
  Podanie danych jest warunkiem otrzymywania newslettera.
  Ponadto, system mailingowy zapisuje numer IP, z którego korzystał użytkownik, zapisując się do newslettera, określa jego przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzysta do obsługi poczty e-mail oraz śledzi jego działania podejmowane w związku z wysyłanymi do niego wiadomościami. W związku z tym Administrator posiada również informacje, które wiadomości użytkownik otworzył, w ramach których wiadomości kliknął w linki itp.
  W systemie mailingowym Administrator może również definiować, na podstawie różnych kryteriów związanych z aktywnością użytkownika, jego zainteresowaniami lub innymi preferencjami, określone grupy lub segmenty odbiorców newslettera mające wpływ na to, jakiego rodzaju wiadomości otrzymuje w ramach newslettera.
  Dane przekazane przez użytkownika w związku z zapisem do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania mu newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej, a także prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, jakim w tym przypadku jest realizacja celów marketingowych.
  Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od użytkownika, a zostały zebrane automatycznie przez system mailingowy, Administrator opiera się w tym zakresie na jego prawnie uzasadnionym interesie polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.
  W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera, lub po prostu kontaktując się z Administratorem.
  Rezygnacja z newslettera nie prowadzi do usunięcia danych użytkownika z systemu mailingowego. Dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z newsletterem, jak również w celu zapewnienia możliwości wykazania, że działania newsletterowe prowadzone były zgodnie z prawem.
 6. Obsługa komentarzy / opinii:
  Dodając komentarz / opinię, użytkownik musi podać dane niezbędne do publikacji komentarza / opinii otrzymywania określone w formularzu przeznaczonym do wystawienia komentarza / opinii.
  Podanie danych jest warunkiem publikacji komentarza / opinii.
  Ponadto, system komentarzy / opinii zapisuje numer IP, z którego korzystał użytkownik, przesyłając komentarz / opinię.
  System komentarzy / opinii może być obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę. W takiej sytuacji korzystanie z systemu podlega regulaminowi oraz polityce prywatności zewnętrznego dostawcy. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdują się w sekcji poświęconej używanym przez Administratora narzędziom.
  Dane przetwarzane są w celu publikacji komentarza / opinii, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
  Dodany przez użytkownika komentarz lub opinia wraz z jego danymi upublicznionymi w ramach ustawień będzie widoczny na stronie. Komentarz lub opinię można w każdej chwili zmodyfikować oraz usunąć. Usunięty komentarz /opinia wraz z danymi użytkownika trafia do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z komentarzem / opinią.
 7. Kontakt i obsługa korespondencji:
  Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji, np. poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych, chatów itp., w sposób naturalny użytkownik przekazuje swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji.
  Podanie danych jest warunkiem nawiązania kontaktu.
  Ponadto, system komunikacji zapisuje numer IP, z którego korzystał użytkownik, przesyłając wiadomość.
  System komunikacji (np. czat, komunikator) może być obsługiwany przez zewnętrznego dostawcę. W takiej sytuacji korzystanie z systemu podlega regulaminowi oraz polityce prywatności zewnętrznego dostawcy. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdziesz w sekcji poświęconej używanym przez Administratora narzędziom.
  Dane przetwarzane są w celu prowadzenia komunikacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Po zakończeniu komunikacji, dane trafiają do archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną komunikacją.
 8. Realizacja obowiązków podatkowych i księgowych:
  W związku z wykonywaniem umowy Administrator realizuje także rozmaite obowiązki podatkowe i księgowe, w szczególności w postaci wystawienia faktury, włączenia faktury do jego dokumentacji księgowej, przechowywania dokumentacji itp.
  Aby wystawić fakturę, przetwarza między innymi takie dane, jak imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności, NIP.
  Podanie danych wymaganych prawem podatkowych jest konieczne do realizacji wskazanych obowiązków.
 9. Tworzenie archiwum:
  Na potrzeby działalności Administrator może tworzyć archiwa: zarówno w postaci tradycyjnej, jak i cyfrowej. Do archiwów trafiają dane osobowe, które były przetwarzane w związku z użytkownikiem, a ich zakres może się różnić w zależności od tego, jakie dane trafiły do Administratora i jaki zakres danych uzasadniony jest pod kątem archiwalnym. W tym przypadku Administrator opiera się na swoim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na porządkowaniu i organizowaniu nośników danych osobowych.
 10. Obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń:
  Korzystanie ze strony internetowej Administratora, jak również zawarcie umowy z nim, może rodzić w przyszłości określone roszczenia po każdej ze stron. W związku z tym Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu może przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszczeniem, dlatego ich zakres może się różnić w zależności od tego, czego dotyczy dane roszczenie. W tym przypadku Administrator opiera się w tym zakresie na swoim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na ochronie jego interesów.
 11. Tworzenie grup odbiorców reklam:
  Adres e-mail użytkownika przechowywany w naszej bazie może zostać przesłany do określonego systemu reklamowego (np. Facebook Ads, LinkedIN Ads) w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail.
  Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do danego systemu w celu utworzenia grupy odbiorców.
  Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez dany system reklamowy.
  System reklamowy nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania.
  System reklamowy wdraża procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.
  Stworzenie grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem adresu e-mail użytkownika stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, którym w tym przypadku jest realizacja jego celów marketingowych.
 12. Obsługa mediów społecznościowych:
  Jeżeli użytkownik obserwuje profile Administratora w serwisach społecznościowych lub wchodzi w interakcję z treściami publikowanymi przez niego w mediach społecznościowych, w naturalny sposób Administrator widzi dane użytkownika, które są publicznie dostępne w jego profilu społecznościowym. Administrator przetwarza te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.
  Jeżeli użytkownik kontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem prywatnej wiadomości, w sposób naturalny przekazuje mu swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności wizerunek oraz imię i nazwisko. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z nim, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  Może się zdarzyć, że to Administrator będzie stroną inicjującą kontakt z użytkownikiem za pośrednictwem mediów społecznościowych, w celu zaoferowania współpracy, wówczas jego dane będą przetwarzane w celu poszukiwania potencjalnych kontrahentów, oferowania i nawiązywania współpracy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
  Wiadomości wysłane do Administratora za pośrednictwem mediów społecznościowych podlegają automatycznej archiwizacji za sprawą narzędzi dostępnych w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych i są dla niego  dostępne do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Ma on wgląd do wszystkich wymienionych z Administratorem wiadomości w zakładce z prywatnymi wiadomościami.
  Korzystanie przez użytkownika z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na jego rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie od Administratora, usługi drogą elektroniczną.
 13. Marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych:
  Administrator prowadzi działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi marketingowych ma dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opiera na prawnie uzasadnionym interesie, który polega na tworzeniu prowadzeniu działań marketingowych w oparciu o Informacje Anonimowe oraz targetowaniu reklam w ramach zewnętrznych systemów w oparciu o Informacje Anonimowe, na potrzeby marketingu własnych produktów i usług. Z poziomu narzędzi ma wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.
  Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdują się w sekcji poświęconej używanym przez Administratora narzędziom.
 14. Organizacja akcji promocyjnych:
  Aby zwiększyć sprzedaż produktów / usług, Administrator może prowadzić różne akcje promocyjne, w tym także we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Zasady związane z organizacją akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy. Zakres danych osobowych, jakie będą przetwarzane w związku z organizacją akcji promocyjnej, mogą się różnić w zależności od rodzaju akcji promocyjnej.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora, który w tym przypadku stanowi marketing oraz zwiększanie sprzedaży własnych produktów.
 15. Zapewnienie dodatkowych funkcji z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych:
  Na stronach Administratora mogą być osadzane odtwarzacze wideo lub audio, widgety społecznościowe, moduł komentarzy, czat, formy newsletterowe lub inne narzędzia dostarczane przez podmioty trzecie. Wszystkie te narzędzia przetwarzają Informacje Anonimowe. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opierane są na prawnie uzasadnionym interesie, który polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości korzystania z dodatkowych funkcji na stronie. Z poziomu narzędzi nie ma wglądu do innych informacji, ponadto informacje te nie są Administratorowi do niczego potrzebne – Informacje Anonimowe są przetwarzane są wyłącznie po to, żeby mogły działać dodatkowe funkcje. Szczegółowe informacje na temat narzędzi zewnętrznych dostawców znajdują się w sekcji poświęconej używanym przez Administratora narzędziom.
 16. Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych osobowych:
  Jako administrator danych osobowych Administrator jest zobowiązany do realizacji obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. W związku z tym może przetwarzać dane osobowe użytkownika, o ile jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków (np. w przypadku rozpatrywania żądania dotyczącego danych osobowych użytkownika). Zakres danych zależy od tego, jakie dane są potrzebne do realizacji obowiązku i udowodnienia przestrzegania RODO. Ponadto w tym przypadku Administrator opiera się także na jego prawnie uzasadnionym interesie, który polega na zabezpieczeniu danych koniecznych do wykazania rozliczalności.

 

§4 Posiadane informacje na temat użytkownika

Zakres przetwarzanych danych opisany jest w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się powyżej, w punkcie 3 Polityki prywatności. Pośród danych znajdują się informacje takie jak:
• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• numer telefonu,
• adres IP,
• adres do doręczeń,
• dane do faktury,
• numer rachunku bankowego,
• szczegóły złożonego zamówienia,
• dane zgromadzone w systemie mailingowym,
• dane związane z dodanym komentarzem / opinią,
• informacje widoczne w profilach w mediach społecznościowych,
• informacje zawarte w korespondencji,
• Informacje Anonimowe.

§5 Źródło danych osobowych

 1. W większości przypadków użytkownik sam je przekazuje Administratorowi, np. kiedy składa zamówienie.
 2. Ponadto część informacji na temat użytkownika może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzysta Administrator, opisanych szczegółowo w sekcji poświęconej używanym narzędziom.
 3. W wyjątkowych przypadkach Administrator może uzyskać dane osobowe użytkownika także z innych źródeł, np. w sytuacji, gdy podmiot, który go zatrudnia, wskazuje jego dane jako osoby do kontaktu w sprawach związanych z zawartą umową.

 

§6 Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania danych zostały przeanalizowane, a następnie wdrożono odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Stan infrastruktury technicznej jest na bieżąco monitorowany, personel jest szkolony, stosowane procedury są analizowane i wprowadzane są konieczne usprawnienia.

 

§7 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych, w związku z czym okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu. Zakończenie przetwarzania danych w ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia danych osobowych, ponieważ ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończona jest realizacja wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.
 2. Poniżej znajduje się opis okresów przetwarzania:

• Konto użytkownika – dane związane z kontem użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta użytkownika;
• Realizacja zamówień i zawartej umowy – dane związane z umową są przetwarzane przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy;
• Działania podejmowane w celu dokończenia zamówień przez klientów – dane związane z niedokończonymi zamówieniami będą przetwarzane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od dnia, kiedy składano zamówienie;
• Reklamacje i odstąpienia od umowy – dane związane z reklamacjami i odstąpieniem od umowy są przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy;
• Newsletter – dane związane z newsletterem będą przetwarzane przez okres korzystania z newslettera;
• Komentarze / opinie – dane związane z zamieszczeniem komentarza / opinii będą przetwarzane do czasu, aż nie komentarz lub opinia nie zostanie usunięta;
• Kontakt i obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania kontaktu pomiędzy użytkownikiem a Administratorem;
• Obowiązki podatkowe i księgowe – dane związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych i księgowych będą przetwarzane przez czas przewidziany w przepisach prawa podatkowego, najczęściej 5 lat od zakończenia roku podatkowego;
• Archiwum – dane związane z archiwum będą przetwarzane do czasu utraty przydatności informacji, które znajdują się w archiwum;
• Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata, a w przypadku konsumentów 6 lat);
• Grupy odbiorców – dane związane z grupami odbiorców będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez użytkownika sprzeciwu;
• Analiza i statystyka – dane związane z analityką i statystyką będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez użytkownika sprzeciwu;
• Marketing własny – dane związane z marketingiem własnym będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez użytkownika sprzeciwu;
• Organizacja akcji promocyjnych – dane związane z organizacją akcji promocyjnych przetwarzamy przez czas konieczny do przeprowadzenia akcji promocyjnej;
• Narzędzia dodatkowe – dane związane z narzędziami dodatkowymi będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez użytkownika sprzeciwu;
• Obowiązki związane z ochroną danych osobowych – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez użytkownika sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia odpowiedzialności jako administratora danych osobowych.

3. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie udzielonej mu przez użytkownika zgody, może on taką zgodę cofnąć w każdym czasie: albo poprzez swoje działanie, albo kontaktując się z Administratorem na podane dane kontaktowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

§8 Odbiorcy danych osobowych

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, to:

• hostingodawca – na potrzeby przechowywania danych na serwerze;
• dostawca systemu mailingowego – na potrzeby korzystania z systemu mailingowego;
• dostawca systemu do fakturowania – na potrzeby wystawienia faktury;
• dostawca systemu CRM – na potrzeby usprawnienia pracy;
• dostawca czatu – na potrzeby kontaktu za pośrednictwem czatu;
• dostawca systemu wyświetlania pop-up’ów – na potrzeby wyświetlania pop-up’ów;
• dostawca systemu do obsługi klienta – na potrzeby usprawnienia procesu obsługi klienta;
• dostawca narzędzia do zarządzania stronami lądowania (landing page) – na potrzeby gromadzenia danych za pośrednictwem stron typu landing page;
• dostawca chmur obliczeniowych – na potrzeby korzystania z rozwiązań chmurowych;
• biuro rachunkowe – na potrzeby korzystania z obsługi księgowej;
• kancelaria prawna – na potrzeby świadczenia na naszą rzecz usług prawnych;
• obsługa techniczna – na potrzeby prowadzenia prac technicznych dotyczących tych obszarów, w których przetwarzane są dane;
• podmiot realizujący zamówienia, firma kurierska, Poczta Polska – na potrzeby obsługi logistycznej zamówień, których przedmiotem jest produkt fizyczny;
• podmiot realizujący płatności – na potrzeby obsługi zapłaty za zamówienia;
• pozostali podwykonawcy, w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych – na potrzeby współpracy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

 1. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, dane użytkownika mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do danych osobowych użytkownika.
 2. Dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się dane osobowe użytkownika.
 3. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 4. Dane użytkowników udostępniane są firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te stają się niezależnymi administratorami danych osobowych użytkownika.
 5. Gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co Administrator nie ma wpływu.
 6. Część operacji przetwarzania danych osobowych użytkownika może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.
 7. Dane osobowe użytkownika są przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi wykorzystujących zasoby zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
 8. Aktualnie Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem przez nas z następujących rozwiązań:
    • system mailingowy: MailerLite (Wielka Brytania)
    • poczta elektroniczna: Google (USA)
    • kopia zapasowa danych: Google (USA)
    • grupy odbiorców reklam: Facebook (Irlandia)
 9. Oprócz tego, do państw trzecich, w szczególności USA, mogą być przekazywane Informacje Anonimowe gromadzone w związku z wykorzystywaniem narzędzi wskazanych w załączniku do niniejszej polityki prywatności.

 

§9 Uprawnienia użytkowników

 1. RODO przyznaje użytkownikom następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych (jeżeli zdaniem użytkownika nie ma podstaw, aby jego dane były przetwarzane, może żądać, aby zostały usunięte);
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (użytkownik może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli w jego opinii Administrator ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie);
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien wskazać szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; Administrator przestanie przetwarzać dane użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego danych są nadrzędne wobec praw użytkownika lub też, że jego dane są mu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
• prawo do przenoszenia danych (użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył mu na podstawie umowy lub jego zgody; może mu zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę była wyrażona;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli użytkownik stwierdzi, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, możez złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

 

§10 Pliki cookies

 1. Strona internetowa Administratora, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.
 3. Niektóre używane przez Administratora cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym użytkownika  i umożliwiają rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
 4. Z plików cookies Administrator korzysta na podstawie zgody użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na jego rzecz usługi drogą elektroniczną.
 5. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas jego pierwszej wizyty na danej Stronie wyświetlany jest mu komunikat z pytaniem o jego zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzi, a które chce blokować.
 6. Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Może blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Może również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili może również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.
 7. Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Użytkownik może z niego skorzystać, jeśli nie chce, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookies utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.
 8. Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.
 9. Administrator umożliwia również kontrolę nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu strony. Zaimplementowany został specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala użytkownikowi blokować te pliki cookies, których sobie nie życzy.
 10. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronach oraz powodować trudności w korzystaniu ze Stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokowane zostaną pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety, funkcje społecznościowe zaimplementowane na Stronach mogą stać się niedostępne.
 11. Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów stron, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego wybranych produktów, prawidłowe przesyłanie formularzu widocznych na stonach, obsługa form newsletterowych itp. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez użytkownika ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.
 12. Wykaz narzędzi, które wymagają używania cookies, oraz opis wykorzystywanych cookies znajdują się w załączniku do niniejszej Polityki prywatności.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Polityce Prywatności, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023.

Załącznik do Polityki Prywatności – wykaz narzędzi wykorzystujących pliki Cookies

 1. Google Tag Manager:
  Administrator korzysta z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC, które to narzędzie służy do zarządzania tagami i ładowaniem skryptów w ramach strony.
  Google Tag Manager jako narzędzie samo w sobie nie gromadzi żadnych informacji poza tymi, które niezbędne są do jego prawidłowego działania, ale odpowiada za ładowanie innych skryptów opisanych poniżej.
 2. Google Analytics:
  Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowany został w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili użytkownik może zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.
  Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje na temat aktywności użytkowników na naszej stronie. W ramach Google Analytics mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.
  Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom, Administrator może prowadzić analizy zachowań użytkowników na swojej stronie internetowej i prowadzić statystyki z tym związane, a następnie wyciągać wnioski z tej statystki w celu projektowania rozwiązań poprawiających efektywność strony.
 3. Meta Pixel:
  Administrator korzysta z systemu reklamowego Meta zapewnianego przez amerykańską spółkę Meta Platform Inc. W celu kierowania do użytkowników reklam spersonalizowanych pod kątem ich zachowań na stronie Administratr zaimplementował w ramach strony Pixel Meta, który w sposób automatyczny informacje na temat aktywności użytkowników na stronie, przesyłane następnie do systemu reklamowego Meta.
  W ramach systemu reklamowego Meta Administrator ma dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.
  Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jest w stanie wyświetlać użytkownikom reklamy w ramach systemu reklamowego Meta w zależności od ich zachowań na stronie oraz prowadzić pomiary skuteczności realizowanych kampanii reklamowych w celu wyciągania wniosków pozwalających na optymalizację tych kampanii pod kątem efektywności.
  Spółka Meta Platform Inc. może łączyć informacje zbierane z wykorzystaniem Pixel Meta z innymi informacjami o użytkownikach gromadzonymi w ramach korzystania przez nich z serwisów zarządzanych przez spółkę (m.in. Facebook, Instagram) i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Meta nie są zależne od Administratora, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Meta. Z poziomu swojego konta na Facebooku użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.
 4. Facebook Connect:
  Na stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, związane z serwisami społecznościowymi zarządzanymi przez amerykańską spółkę Meta Platform Inc.
  Dzięki temu, użytkownik ma możliwość korzystania z wybranych funkcji społecznościowych na stronach, np. przycisk lubię to, udostępnij itp.
  Wtyczki gromadzą informacje na temat aktywności użytkownika na stronie. Administartor nie ma dostępu do tych informacji.
  Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być wykorzystywane przez Meta Platform Inc. we własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam, na co Administrator nie ma realnego wpływu.
 5. Google Ads:
  Administrator korzysta z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu reklamowego Google zapewnianego przez amerykańską spółkę Google LLC. Przy okazji odwiedzin strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu użytkownika plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat aktywności użytkownika na stronie.
  Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom Administrator jest w stanie wyświetlać użytkownikom reklamy w ramach sieci Google w zależności od ich zachowań na stronie.
  Przykładowo, jeżeli użytkownik wyświetli jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że Administrator będzie mógł skierować do użytkownika reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uzna za właściwą.
  Reklama ta zostanie wyświetlona użytkownikowi w ramach sieci Google podczas korzystania przez niego z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp. Używając Google Ads, Administrator korzysta wyłącznie z Informacji Anonimowych.
  Używając Google Ads, Administrator jest jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chciałby, by jego reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje użytkownikowi reklamę.
 6. Pinterest:
  Administrator może korzystać z funkcji reklamowych dostępnych w ramach serwisu Pinterest zapewnianego przez amerykańską spółkę Pinterest, Inc. W celu kierowania do użytkownika reklam spersonalizowanych pod kątem jego zachowań na stronie Administrator zaimplementował w ramach strony Pinterest Tag, który w sposób automatyczny informacje na temat aktywności użytkownika na stronie, przesyłane następnie do systemu reklamowego Pinterest.
  W ramach systemu reklamowego Pinterest mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.
  Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom Administrator jest w stanie wyświetlać użytkownikom reklamy w ramach systemu reklamowego Pinterest w zależności od ich zachowań na stronie oraz prowadzić pomiary skuteczności realizowanych kampanii reklamowych w celu wyciągania wniosków pozwalających na optymalizację tych kampanii pod kątem efektywności.
  Informacje gromadzone przez Pinterest Tag wykorzystywane są również przez Pinterest, Inc. w celu dostarczania reklam i raportowania, poprawy bezpieczeństwa w serwisie Pinterest, badań i rozwoju produktów. Informacje te są również wykorzystywane do generowania zbiorczych i anonimowych pomiarów dotyczących korzystania z usługi reklamowej Pinterest, na przykład w celu obliczania całkowitej liczby konwersji dokonanych za pośrednictwem serwisu Pinterest. Szczegóły w tym zakresie opisane zostały w polityce prywatności Pinterest.
 7. MailerLite:
  Administrator korzysta z systemu mailingowego MailerLite zapewnianego przez irlandzką spółkę MailerLite Limited. Formularze zapisu na listy mailingowe osadzane na stronach mogą wykorzystywać technologię plików cookies na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych formularzy oraz mierzenia ich konwersji. Do informacji gromadzonych w plikach cookies MailerLite w celu prawidłowego funkcjonowania formularzy Administrator nie ma dostępu – interesuje go tylko, żeby formularz działał prawidłowo. Jeżeli chodzi o mierzenie konwersji formularzy zapisu, Administrator ma dostęp wyłącznie do anonimowych informacji statystycznych.
  Ponadto, korzystamy z dodatkowej funkcji systemu MailerLite polegającej na kontroli częstotliwości wyświetlania użytkownikom pop-up’ów z formularzami zapisu na listy mailingowe. W tym celu wykorzystywany jest plik cookie MailerLite, który przechowuje informacje o wyświetleniu użytkownikowi pop-up’u w celu niewyświetlania mu go ponownie przez określony czas.
  Ponadto, Administrator może korzystać z dodatkowej funkcji systemu MailerLite – kreatora stron internetowych. Tworzone w ten sposób strony internetowe przechowywane są w ramach infrastruktury MailerLite i wykorzystują pliki cookies MailerLite w celu zapewnienia prawidłowego ich działania oraz zapewniania wglądu do anonimowych statystyk pozwalających na ocenę efektywności stron.
 8. edrone:
  Administrator korzysta z systemu mailingowego edrone zapewnianego przez polską spółkę edrone Sp. z o.o. Formularze zapisu na listy mailingowe osadzane na stronach mogą wykorzystywać technologię plików cookies na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych formularzy oraz mierzenia ich konwersji. Do informacji gromadzonych w plikach cookies edrone w celu prawidłowego funkcjonowania formularzy Administrator nie ma dostępu. Jeżeli chodzi o mierzenie konwersji formularzy zapisu, Administrator ma dostęp wyłącznie do anonimowych informacji statystycznych.
  Ponadto, Administrator korzysta z dodatkowej funkcji systemu edrone, jaką jest śledzenie zachowań na stronach internetowych osób, które znajdują się w bazach mailingowych Administratora.
  W kodzie strony osadzony jest kod śledzący edrone, który zbiera informacje na temat aktywności użytkowników na stronie. Jeżeli użytkownik znajduje się w bazie mailingowej Administratora, informacje zgromadzone przez kod śledzący są dla niego dostępne w ramach jego profilu użytkownika. W przeciwnym wypadku zebrane informacje pozostają anonimowe.
  Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom Administrator jest w stanie wysyłać do użytkowników wiadomości e-mail dopasowane do ich potrzeb lub zainteresowań wywnioskowanych z działań podejmowanych w ramach strony.
 9. YouTube:
  Na stronach Administratora osadzane są widgety YouTube pozwalające użytkownikom odtwarzać nagrania dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio ze stron Administratora. Serwis YouTube obsługiwany jest przez amerykańską spółkę Google LLC.
  Gdy użytkownik odtwarza nagranie, YouTube zapisuje na jego urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że odtworzył nagranie z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli nie posiada konta Google czy nie jest akurat zalogowany. Jeśli użytkownik zalogował się do konta Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do jego konta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę jego prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.
  Jeśli użytkownik nie chce, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio jego profilowi, przed odtworzeniem wideo musi się wylogować ze swojego konta. Może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla jego przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
  Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na stronach filmami z serwisu YouTube wykorzystywane są przez Google w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez YouTube usług, jak również w celach personalizacji i reklamy. Administrator nie ma dostępu do tych informacji. Dla niego ważne jest tylko to, żeby odtwarzacz działał prawidłowo.
  Odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, użytkownik korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym, niezależnym od Administratora podmiotem świadczącym na rzecz użytkownika usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, można szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube: regulamin i polityka prywatności.
 10. Vimeo:
  Na stronach Administratora osadzane są widgety Vimeo pozwalające użytkownikom odtwarzać nagrania dostępne na stronach. Vimeo obsługiwany jest przez amerykańską spółkę Vimeo.com Inc.
  Gdy użytkownik odtwarza nagranie, Vimeo zapisuje na jego urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że odtworzył nagranie z poziomu określonej strony internetowej. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Vimeo, jak również możliwość kontaktu oraz jego prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę jego prywatności zostały opisane w polityce prywatności Vimeo.
  Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na stronach filmami wykorzystywane są przez Vimeo w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez Vimeo usług, jak również w celach personalizacji i reklamy. Administrator nie ma dostępu do tych informacji. Dla niego ważne jest tylko to, żeby odtwarzacz działał prawidłowo.
  Odtwarzając nagrania dostępne na stronach, użytkownik korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Vimeo. Vimeo jest samodzielnym, niezależnym od Administratora podmiotem świadczącym na rzecz użytkownika usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z Vimeo, w tym ochrony prywatności, można szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez Vimeo: regulamin i polityka prywatności.
 11. SoundCloud:
  Na stronach Administratora osadzane są widgety SoundCloud pozwalające użytkownikom odtwarzać nagrania dostępne w serwisie SoundCloud bezpośrednio ze stron. Operatorem serwisu SoundCloud jest niemiecka spółka SoundCloud Limited.
  Kiedy użytkownik odwiedza stronę z osadzonym widgetem SoundCloud, SoundCloud otrzymuje pewne informacje, w tym informacje o odwiedzonej witrynie oraz interakcjach z widgetem. SoundCloud i widget mogą rozpoznawać użytkowników, w szczególności z wykorzystaniem technologii plików cookies. SoundCloud wykorzystuje gromadzone w ten sposób informacje do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez SoundCloud usług, jak również w celach personalizacji i reklamy. Administrator nie ma dostępu do tych informacji. Dla niego ważne jest tylko to, żeby odtwarzacz działał prawidłowo.
  Odtwarzając nagrania dostępne w serwisie SoundCloud, użytkownik korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez SoundCloud. SoundCloud jest samodzielnym, niezależnym od Administratora podmiotem świadczącym na rzecz użytkownika usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z SoundCloud, w tym ochrony prywatności, można szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez SoundCloud: regulamin i polityka prywatności.
 12. Hotjar:
  Administrator może korzystać z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników oraz optymalizować stronę pod kątem ich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej. Narzędzie zapewniane jest przez spółkę Hotjar Limited.
  Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na stronie, jak również wygenerowanie tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Hotjar Administrator nie ma dostępu do informacji, które pozwalają nam na identyfikację użytkownika, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy przeznaczonych do przekazywania danych osobowych.
  W celu korzystania z Hotjar Administrator zaimplementował w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Hotjar. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Hotjar w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani Administrator nie wykorzystuje tych informacji do identyfikacji użytkowników.
  Użytkownik może sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar jego profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar informacji na temat jego korzystania ze strony oraz wykorzystywania plików cookies Hotjar.
  Szczegółów w zakresie zasad korzystania z Hotjar, w tym ochrony prywatności, można szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez Hotjar  polityka prywatności.
 13. Microsoft Clarity:
  Administrator może korzystać z narzędzia Microsoft Clarity, żeby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników oraz optymalizować stronę pod kątem ich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej. Narzędzie zapewniane jest przez spółkę Microsoft Corporation.
  Microsoft Clarity rejestruje każdego odwiedzającego stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na stronie, jak również wygenerowanie tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Microsoft Clarity Administrator nie ma dostępu do informacji, które pozwalają mu na identyfikację użytkownika, ponieważ Microsoft Clarity nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy przeznaczonych do przekazywania danych osobowych.
  W celu korzystania z Microsoft Clarity Administrator zaimplementował w kodzie naszej specjalny kod śledzący Microsoft Clarity. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Microsoft Corporation. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Microsoft w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Microsoft, ani Administrator nie wykorzystują tych informacji do identyfikacji użytkowników.
  Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Microsoft Clarity, zachęcamy do zapoznania się z sekcją FAQ na stronie Microsoft Clarity.